English
Español

FC Nº16

Van ser construïts a Philadelphia per Brill (excepte els automotres 24 a 27 que ho van ser a Sarrià, ja que els originals americans van ser enfonsats per un submarí alemany durant la Primera Guerra Mundial en el vaixell de transport). Eren automotors bitensió 600V / 1200V, en el tram urbà i suburbà respectivament. Els automotors 10-27 estaven destinats a les línies explotades per Ferrocarrils de Catalunya SA juntament amb els remolcs 51-59. Els 10,11 i 22 a 25 eren cotxes mixtes que tenien segona i tercera classe amb 32 i 40 places respectivament. Els automotors 12 a 16, 26 i 27 només eren de tercera classe amb 64 places. (Aquest és el model reproduït). Els automotors 17 a 21 era de segona classe amb furgó i tenien 48 places assegudes. Tot i que és habitual veure'ls en doble o triple composició, també van funcionar sols.

FC Nº16